Tác giả :

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số :  124/QĐ-ĐHSPKT-TTHTĐTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Qui chế Tổ chức đào tạo,  Kiểm tra, Thi và Công nhận tốt nghiệp các Chương trình liên kết đào tạo với Đại học Sunderland

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

 

- Căn cứ quyết định số 426/QĐ-TTg ngày 27.10.1976 và quyết định số 118/2000-QĐ-TTg ngày 10.10.2000 của Thủ tướng chính phủ về tổ chức Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh;

- Căn cứ chương 6 Điều lệ Trường Đại học ban hành kèm theo quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ;

- Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế;

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Qui chế về Tổ chức đào tạo, Kiểm tra, Thi và Công nhận tốt nghiệp các Chương trình liên kết đào tạo với Đại học Sunderland.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Trưởng các phòng: Tổ chức - Cán bộ, Quản lý Khoa học – Quan hệ Quốc tế, Kế hoạch – Tài chính, Hành chính – Quản trị, và Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 


Nơi nhận:
-       BGH (để biết);
-       Như điều 3;
-       Lưu TTHTĐTQT 

  HIỆU TRƯỞNG


 
 
 (Đã ký)
    PGS. TS. Thái Bá Cần

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
Album ảnh
Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế

Truy cập tháng: 77,570

Tổng truy cập:503,496