Tác giả :

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số :  124/QĐ-ĐHSPKT-TTHTĐTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Qui chế Tổ chức đào tạo,  Kiểm tra, Thi và Công nhận tốt nghiệp các Chương trình liên kết đào tạo với Đại học Sunderland

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

 

- Căn cứ quyết định số 426/QĐ-TTg ngày 27.10.1976 và quyết định số 118/2000-QĐ-TTg ngày 10.10.2000 của Thủ tướng chính phủ về tổ chức Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh;

- Căn cứ chương 6 Điều lệ Trường Đại học ban hành kèm theo quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ;

- Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế;

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Qui chế về Tổ chức đào tạo, Kiểm tra, Thi và Công nhận tốt nghiệp các Chương trình liên kết đào tạo với Đại học Sunderland.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Trưởng các phòng: Tổ chức - Cán bộ, Quản lý Khoa học – Quan hệ Quốc tế, Kế hoạch – Tài chính, Hành chính – Quản trị, và Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 


Nơi nhận:
-       BGH (để biết);
-       Như điều 3;
-       Lưu TTHTĐTQT 

  HIỆU TRƯỞNG


 
 
 (Đã ký)
    PGS. TS. Thái Bá Cần

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TT HỢP TÁC ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

Số :  125/QĐ-ĐHSPKT-TTHTĐTQT TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 08 năm 2010


QUY CHẾ VỀ TỐ CHỨC ĐÀO TẠO
 KIỂM TRA, THI VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP CÁC CHƯƠNG TRÌNH 
LIÊN KẾT ĐÀO TẠO VỚI ĐẠI HỌC SUNDERLAND 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1254/QĐ - ĐHSPKT - TTHTĐTQT ngày 18/08/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM)

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
Quy chế này áp dụng cho các sinh viên theo học các khóa liên kết của Trường với Tập đoàn Giáo dục Tyndal (Singapore), Tổ chức khảo thí Edexcel (Vương Quốc Anh) và Trường Đại học Sunderland       (Vương Quốc Anh).

ĐIỀU 2: CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Chương trình đào tạo gồm 03 giai đoạn:
Giai đoạn 1: Năm dự bị (hai học kỳ), học tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
Giai đoạn 2: Hai năm (bốn học kỳ), học tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
Giai đoạn 3: Một năm (hai học kỳ). Có thể học tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, tại Tyndale (Singapore) hay tại ĐH Sunderland (Vương Quốc Anh)

2. Giai đoạn 1: Bao gồm các môn tiếng Anh (chia thành 4 cấp độ - 4 English Levels) theo chương trình giảng dạy của Tyndale. Tin học trình độ A, Phương pháp học tập & Kỹ năng giao tiếp.
Giai đoạn 2: Bao gồm 16 môn học theo chuẩn BTEC Edexcel và một số môn học lý thuyết & thực hành hỗ trợ, bổ sung.
Giai đoạn 3: Bao gồm các môn học theo học chương trình đào tạo chuyên ngành của ĐH Sunderland.

ĐIỂU 3: MÔN HỌC VÀ THỜI GIAN TỪNG MÔN
1. Môn học là khối lượng kiến thức tương đối trọn vẹn, thuận tiện cho người học tích lũy trong quá trình học tập. Môn học được bố trí giảng dạy trọn vẹn và phân phối hợp lý trong một học kỳ. Tùy theo nội dung, môn học có thể bao gồm lý thuyết, thí nghiệm và thực hành. Mỗi môn học được ký hiệu bằng một mã riêng.
2. Có hai loại môn học theo BTEC Edexcel:  môn học cốt lõi va môn học theo chuyên ngành chọn. Ngoài ra còn có thêm một số môn học lý thuyết và thực hành bổ sung kiến thức và kỹ năng của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM để giúp sinh viên dễ dàng tiếp thu các môn học cốt lõi & chuyên ngành BTEC đồng thời đáp ứng được các yêu cầu của môi trường lao động tại Việt Nam.
3. Thời gian học tại lớp với sự hướng dẫn của giảng viên cho mỗi môn học là 60 tiết. (Một tiết học được tính bằng 45 phút). Tùy theo tính chất và nội dung môn học, có thể bố trí thêm 1 số thời điểm tuyển chon được xác định căn cứ vào điểm tổng hợp của điểm thi đại học (hoặc điểm trong học bạ) và điểm kiểm tra tiếng Anh.

ĐIỀU 4: THỜI GIAN VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO
1. Trường tổ chức đào tạo theo khóa học và năm học. Chương trình đào tạo được thực hiện theo hình thức chính quy, tâp trung.
a. Khóa học là thời gian sinh viên hoàn thành một chương trình cụ thể. Khóa học được quy định như sau:
- Đào tạo trình độ cao đẳng được thực hiện từ hai đến ba năm học tùy theo trình độ tiếng Anh của sinh viên. Đối với người có điểm TOEFL hay IELTS 6.0 và chứng chỉ A tin học, thời gian học là hai năm (miễn năm dự bị). Đối với các đối tượng chỉ có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, thời gian học là ba năm.
- Đào tạo trình độ đại học được thực hiện trong một năm học đối với người có bằng cao đẳng cùng ngành đào tạo cho Edexcel cấp.
b. Một năm học có hai học kỳ, mỗi học kỳ có ít nhất 15 tuần học và từ 3 đến 5 tuần dự trữ và thực hành.
2. Căn cứ vào khối lượng kiến thức quy định cho các chương trình, số môn học theo chuẩn BTEC Edexcel trong từng năm học là 8 môn và 4 môn cho mỗi học kỳ.
a. Đầu khóa học, Trường sẽ thông báo công khai về nội dung và kế hoạch học tập của các chương trình; quy chế đào tạo; nghĩa vụ và quyền lợi của sinh viên.
b. Đầu mỗi năm học, trường sẽ thông báo lịch trình học của từng chương trình trong từng học kỳ, danh sách các môn học cốt lõi và chuyên ngành chọn, đề cương chi tiết môn học và đều kiện để được đăng ký môn học, lịch kiểm tra, hình thức kiểm tra và đánh giá các môn học.
3. Thời gian tối đa hoàn thành chương trình bao gồm thời gian quy định tại khoản 1.a Điều 4 cộng với thời gian tối đa sinh viên được phép tạm ngừng, học lại theo quy định tại khoản 4 Điều 7

ĐIỀU 5: XÉT TUYỂN SINH VIÊN VÀO HỌC CHƯƠNG TRÌNH

1. Đối tượng tuyển sinh
Công dân Việt Nam:
Đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, đáp ứng được các yêu cầu tuyển chọn của chương trình;
Đã tốt nghiệp đại học, đáp ứng được các yêu cầu tuyển chọn của chương trình;
Các công dân nước ngoài nếu có nguyện vọng theo học các chương trình này sẽ được tuyển chọn căn cứ theo Quy chế quản lý sinh viên nước ngoài của Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam.
2. Điều kiện tuyển sinh:
• Có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;
• Trình độ tiếng Anh tương đương trình độ B hoặc đạt yêu cầu trong nhiệm kỳ kiểm tra tiếng Anh đầu vào do Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM tổ chức;
• Thí sinh phải có điểm trung bình theo học bà từ 6.0 trở lên.
3. Thời gian tuyển sinh
Vào tháng 9 và tháng 3 hàng năm.
4. Phương thức tuyển sinh
Việc tuyển chọn hồ sơ đươc tiến hành theo quy trình sau:
Bước 1: Sơ tuyển hồ sơ
Chọn các thí sinh hội đủ các điều kiện dự tuyển
Bước 2: Tiến hành phỏng vấn
Nhằm đánh giá sự phù hợp và quyết tâm tham gia chương trình của thí sinh
Bước 3: Tuyển chọn
Điểm tuyển chọn được xác định căn cứ vào điểm tổng hợp của điểm thi đại học (hoặc điểm trong học bạ) và điểm kiểm tra tiếng Anh.
5. Hội đồng tuyển chọn:
Hội đồng tuyển chọn gồm các thành viên của Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM & Tập đoàn Giáo dục Tyndale Singapore. Hội đồng tuyển chọn sinh viên có quyền ra quyết định cuối cùng với các trường hợp các biệt.

ĐIỀU 6: KINH PHÍ ĐÀO TẠO - HỌC PHÍ
1. Nguồn tài chính để vận hành chương trình chủ yếu dựa vào nguồn học phí thu từ học viên.
2. Mức học phí đối với mỗi sinh viên là 12.000 USD cho toàn bộ khóa học:
• Năm 1: Tiếng Anh, tin học & Phương pháp học tập: 2000 USD
• Năm 2 & 3: BTEC Diploma Quốc gia Anh: 2000 USD
• Năm 4: Năm cuối học tại ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM: 6.000 USD. Học tại ĐH Sunderland (Vương Quốc Anh) hạy tại Tyntadel (Singapore) sẽ theo mức học phí của Trường đối tác quy định. Mức học phí được đóng theo từng học kỳ (riêng năm thứ 4 phải đóng học phí trọn năm) bằng tiền Việt Nam đồng thời theo tỷ giá quy đổi với giá bán ra đô la của liên ngân hàng vào thời điểm đóng học phí.

ĐIỀU 7: ĐIỀU KIỆN HỌC TIẾP, HỌC LẠI, ĐƯỢC TẠM NGỪNG HỌC HOẶC BỊ BUỘC THÔI HỌC

Trước khi vào năm học mới, nhà trường căn cứ vào kết quả các môn học đã học để xét việc học tiếp, học lại, tạm ngừng học hoặc buộc thôi học đối với sinh viên,
1. Sinh viên được học tiếp lên năm học sau nếu đạt ít nhất 4 môn học theo chương trình BTEC Edexcel.
Tại các học kỳ kế sau sinh viên phải chủ động đăng ký học lại  những môn học không đạt  của các học kỳ (năm) trước.
2. Mỗi học kỳ sinh viên chỉ được đăng ký học tối đa 5 môn học (bao gồm) các môn học mới và các môn học lại). Trường hợp muốn học trên 5 môn học/học kỳ thì phải có ý kiến thuận của cố vấn học tập.
3. Nếu sinh viên chỉ đạt được tối đa 3 môn học của năm học thì không được học tiếp lên năm học  sau mà phải học lại 5 môn học của năm học chưa đạt.
4. Sinh viên được quyền gửi đơn tới Hiệu trưởng xin nghỉ tạm thời tối đa hai năm và bảo lưu kết quả  đã học trong các trường hợp sau đây:
a. Được động viên vào lực lượng vũ trang;
b. Bị ốm hoặc tai nạn buộc phải điều trị thời gian dài có giấy xác nhận của cơ quan y tế;
c. Vì nhu cầu cá nhân. Trường hợp này, sinh viên phải học ít nhất một học kỳ ở trường. Thời gian nghỉ học tạm thời vì nhu cầu cá nhân phải được tính vào thời gian học chính thức quy định tại khoản 3 Điều 4 của Quy chế này.
Sinh viên nghỉ học tạm thời khi muốn trở lại học tiếp tại Trường phải gửi đơn tới Hiệu Trưởng ít nhất một tuần trước khi bắt đầu học kỳ mới hay năm học mới.
5. Sinh viên bị buộc thôi học nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:
a. Đã hết thời gian tối đa được phép học tại trường theo quy định tại khoản 3 Điều 4 của Quy chế này;
b. Bị kỷ luật lần thứ hai vì lí do vi phạm quy chế học tập và kiểm tra.

CHƯƠNG III: ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC MÔN HỌC
ĐIỀU 8:  ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC
1. Các môn học chỉ có lí thuyết hoặc lý thuyết và thực hành:
Điểm tổng hợp đánh giá môn học (gọi tắt là điểm môn học) bao gồm: điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập, điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, điểm đánh giá thực hành, điểm chuyên cần, điểm tiểu luận và điểm các bài làm (assignment) kết thúc môn học, trong đó điểm các bài kết thúc môn học là chủ yếu.
2. Các môn học thực hành: sinh viên phải dự đầy đủ các bài thực hành.
3. Đối với môn học được đánh giá qua các bài assigment. Việc đánh giá sẽ được áp dụng theo tiêu chuẩn của Edexcel : Distinction (Giỏi), Merit (Khá), Pass (Đạt), Rework (Chưa đạt). Sinh viên chưa đạt các yêu cầu trong assignment được phép làm lại 1 lần. Trong trường hợp vẫn chưa đạt thì sinh viên phải học lại (Referral).

ĐIỀU 9: TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ MÔN HỌC
Trong mỗi học kỳ, trường tổ chức đánh giá kết thúc các môn học theo quy chế và quy định của:
a. Tập đoàn giáo dục Tyndale (Singapore) cho năm học dự bị.
b. Tổ chức Edexcel (Vương Quốc Anh) cho năm học chuyên ngành hai và ba. 
c. Trường Đại học Sunderland (Vương Quốc Anh) cho năm học cuối (năm thứ 4).

ĐIỀU 10: XẾP LOẠI KẾT QUẢ HỌC TẬP

Kết quả học tập từng môn học và toàn khóa học được xếp loại như sau:
a. Loại không đạt
b. Loại đạt (Pass)
c. Loại khá (Merit)
d. Loại giỏi (Distinction)
CHƯƠNG IV: CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP
ĐIỀU 11: ĐIỀU KIỆN XÉT TỐT NGHIỆP VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP
1. Những sinh viên có đủ các điều kiện sau thì được xét tốt nghiệp:
a. Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp, sinh viên đã tính lũy đủ 16 môn theo quy định của BTEC Edexcel và các môn học bổ sung của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM (đối với sinh viên đã đăng ký học lấy bằng Cử nhân hay Kỹ sư).
2. Căn cứ đề nghị của Hội đồng xét tốt nghiệp, Hiệu trưởng ký quyết định đề nghị các đơn vị đối tác công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho những sinh viên đủ các điều kiện theo quy định.
Hội đồng xét tốt nghiệp do Giám đốc Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế được Hiệu trưởng ủy quyền làm Chủ tịch.

ĐIỀU 12: CẤP CHỨNG CHỈ & BẰNG TỐT NGHIỆP, BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ CHUYÊN NGÀNH HỌC.

1. Sau năm học dự bị, các sinh viên đạt kỳ thi Anh văn cấp độ 4 từ 50 điểm trở lên sẽ được Tập đoàn Giáo dục Tyndale (Singapore) cấp chứng chỉ Anh văn cấp 4.

2. Sau năm dự bị, các sinh viên đạt kết quả môn Tin học sẽ được cấp Chứng chỉ A tin học của Trung tâm Tin học thuộc Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM.

3. Hoàn tất 8 môn học của năm thứ nhất sinh viên được được cấp bằng tùy theo chuyên ngành học:

a. International Diploma in Electronic & Electrical Engineering của Tyndale (Singapore)

b. International Diploma in Business của Tyndale (Singapore)

4. Hoàn tất 16 môn học của năm thứ nhất và năm thứ hai chuyên ngành, sinh viên sẽ được cấp:

a. BTEC Higher National Diploma in Electronnic & Electrical Engineering của Edexcel International (Vương Quốc Anh).

b. BTEC Higher National Diploma in Business (Management, Finance, Information Tchnology) của Edexcel International (Vương Quốc Anh).

5. Hoàn tất chương trình học của Đại học Sunderland, sinh viên sẽ được cấp bằng tùy theo chuyên ngành:

a. Bachelor of Electronics & Electronic Engineering (Hons) của Đại học Sunderland (Vương Quốc Anh).

b. Bachelor of Business Management (Hons) của Đại học Sunderland (Vương Quốc Anh)

c. Bacherlor of Finace & Banking (Hons) của Đại học Sunderland (Vương Quốc Anh)

d. Bacherlor of Applied Business Computing (Hons) của Đại học Sunderland (Vương Quốc Anh).

6. Hạng tốt nghiệp của sinh viên theo quy định của các tổ chức cấp bằng.

7. Kết quả học tập của sinh viên theo quy định của các tổ chức cấp bằng

8. Sinh viên không tốt nghiệp được cấp giấy chứng nhận về các môn học đã được học trong chương trình của nhà Trường. Những sinh viên này nếu có nguyện vọng, được quyền làm đơn xin phép chuyển qua các chương trình khác.

ĐIỀU 12: CẤP CHỨNG CHỈ & BẰNG TỐT NGHIỆP, BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ CHUYÊN NGÀNH HỌC
1. Sau năm học dự bị, các sinh viên đạt kỳ thi Anh văn cấp độ 4 từ 50 điểm trở lên sẽ được Tập đoàn Giáo dục Tyndale (Singapore) cấp chứng chỉ Anh văn cấp 4.
2. Sau năm dự bị, các sinh viên đạt kết quả môn Tin học sẽ được cấp Chứng chỉ A tin học của Trung tâm Tin học thuộc Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM.
3. Hoàn tất 8 môn học của năm thứ nhất sinh viên được được cấp bằng tùy theo chuyên ngành học:
a. International Diploma in Electronic & Electrical Engineering của Tyndale (Singapore)
b. International Diploma in Business của Tyndale (Singapore)
4. Hoàn tất 16 môn học của năm thứ nhất và năm thứ hai chuyên ngành, sinh viên sẽ được cấp:
a. BTEC Higher National Diploma in Electronnic & Electrical Engineering của Edexcel International (Vương Quốc Anh).
b. BTEC Higher National Diploma in Business (Management, Finance, Information Technology) của Edexcel International (Vương Quốc Anh).
5. Hoàn tất chương trình học của Đại học Sunderland, sinh viên sẽ được cấp bằng tùy theo chuyên ngành: 
a. Bachelor of Electronics & Electronic Engineering (Hons) của Đại học Sunderland (Vương Quốc Anh).
b. Bachelor of Business Management (Hons) của Đại học Sunderland (Vương Quốc Anh)
c. Bacherlor of Finace & Banking (Hons) của Đại học Sunderland (Vương Quốc Anh)
d. Bacherlor of Applied Business Computing (Hons) của Đại học Sunderland (Vương Quốc Anh).
6. Hạng tốt nghiệp của sinh viên theo quy định của các tổ chức cấp bằng.
7. Kết quả học tập của sinh viên theo quy định của các tổ chức cấp bằng
8. Sinh viên không tốt nghiệp được cấp giấy chứng nhận về các môn học đã được học trong chương trình của nhà Trường. Những sinh viên này nếu có nguyện vọng, được quyền làm đơn xin phép chuyển qua các chương trình khác.

 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
Album ảnh
Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế

Truy cập tháng: 77,607

Tổng truy cập:503,533