Tác giả :

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   TT HỢP TÁC ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
Số:…. ../QĐ-TTHTĐTQT
TP. Hồ Chí Minh, ngày 02  tháng 06 năm 2011

THÔNG BÁO(Về việc tổ chức học tập, kiểm tra và thi các môn học bổ trợ trong chương trình liên kết)

Kính gửi: Giáo viên và Sinh viên các lớp


Trong các học kỳ vừa qua, Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế đã đưa vào thí điểm thực hiện bổ sung các môn học như: Study and Communication Skill, principles of Accounting, Business English 1, Business English 2, General Econimics, Statistics and probabilities và Basic Informatics trong chương trình liên kết đào tạo với ĐH Sunderland, sau đây được gọi tắc là môn học bổ trợ. Sau thời gian thực hiện, Trung tâm đã đánh giá và rút kinh nghiệm cho công tác tổ chức học tập và đánh giá kết quả học tập để sinh viên được cung cấp một cách đầy đủ nhất những kiến thức cần thiết và bổ ích làm nền tảng cho quá trình học tập giai đoạn chuyên ngành. Với mong muốn ngày càng nâng cao hơn nữa chất lượng chương trình, Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế thông báo đến giáo viên và sinh viên các lớp về việc tổ chức học tập, kiểm tra và thi các môn học bổ trợ như sau:

I.Tổ chức học tập, kiểm tra và thi các môn bổ trợ (trừ môn Basic Informatics):

a. Tính chuyên cần: Sinh viên phải tham dự đầy đủ các buổi học, trường hợp vắng mặt quá quy định sinh viên sẽ bị xử lý học vụ theo quy định.
b. Đánh giá kết quả học tập:

- Đối với các môn bổ trợ, sinh viên được đánh giá kết quả học tập theo hình thức kiếm tra quá trình (nếu có) và thi kết thúc môn học. Tỉ lệ điểm kiểm tra quá trình và thi sẽ do giáo viên quy định.
-  Sinh viên được phép thi lại một lần (01) nếu kết quả thi lần thứ nhất ( thi đi) chưa đạt.
-  Sinh viên vắng mặt quá quy định ( tùy theo tỷ lệ vắng), sinh viên sẽ không được dự thi lần nhất hoặc phải học lại.

c. Lệ phí thi lại, học lại và hình thức tổ chức:
- Lệ phí thi lại: 50.000 VNĐ/môn học
-  Lệ phí học lại: 50 USD/môn học (được quy đổi sang VNĐ tại thời điểm đóng lệ phí.
-  Lớp học lại chỉ được tổ chức theo yêu cầu sinh viên khi số lượng sinh viên đăng ký tối thiểu là 15 sinh viên/lớp và có đơn xin mở lớp kèm theo. Trường hợp số lượng sinh viên ít hơn, sinh viên phải đăng ký học lại cùng với các khóa học tiếp theo.
II. Tổ chức học tập, kiểm tra và thi môn Basic Informatics:
- Đối với môn Basic Economics, sinh viên cũng phải tham dự lớp đầy đủ theo quy định.
- Trung tâm tổ chức cho sinh viên học tập và thi kết thúc môn học gồm 1 lần thi đi và 1 lần thi lại, và không tổ chức học lại.
- Sinh viên không đạt kết quả phải tự liên hệ các Trung tâm Tin học để học lấy chứng chỉ A và nộp lại cho Trung tâm trước khi kết thúc chương trình Tiếng Anh.

III. Làm lại bài assigment (redo):
- Sinh viên không vi phạm quy định học vụ được phép làm lại assigment 1 lần nếu kết quả làm lần thứ 1 chưa đạt.
- Lệ phí cho việc làm lại assigment (redo): 150.000 VNĐ/ 1 lần redo/1 assigment.

IV. Hiệu lực áp dụng của thông báo:
Thông báo này được áp dụng từ học kỳ I năm học 2011 - 2012. Mọi quy định trái với thông báo này đều hết hiệu lực.


PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
ThS. LÝ THIÊN TRANG


 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
Album ảnh
Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế

Truy cập tháng: 77,596

Tổng truy cập:503,522